Свързани проекти

sCOOL-IT

Основната цел е да се създаде иновативен учебен подход, основан на ИКТ предизвикателства, който има за цел да подпомогне преподавателите в процеса на предаване на знания и насърчаване развитието на ключови компетентности (дигитална, научна, математическа и др.) сред техните ученици с оглед повишаване на тяхното представяне в тези области и подобряване на дигиталните им умения. Конкретните цели на проекта са насърчаване на дигиталните умения на учениците в средното образование чрез прилагане на основан на предизвикателства подход за дигитално обучение по общообразователни предмети, снабдявайки учителите в средните училища с иновативни обучителни материали, основани на предизвикателства в областта на ИКТ, за обогатяване на техния педагогически подход, по този начин създавайки предпоставки за преподавателите да създават собствени иновативни базирани на предизвикателства преподавателски ресурси посредством използването на ИКТ.

За повече информация, моля, посетете: www.Scool-it.eu

BEGIN

BEGIN е европейски проект, който има за цел да разработи всеобхватна програма, която да стимулира меките умения на студентите във висшето образование и в същото време да допринесе за намаляване на разликата между търсените умения на пазара на труда и уменията, развивани в университетите чрез насърчаване на програми за кариерно ориентиране и инициативи за ангажиране в систематичен и постоянен диалог висшите учебни заведения, работодателите и всички заинтересовани страни: студенти, общност, местни / регионални власти и други организации в ЕС.

Допълнителна информация за проекта може да намерите на официалната интернет страница: www.begin-project.eu

 

AutoMa

Общата цел на проект AuToMa е разработване на иновативен учебен подход, включващ учебни програми и съответните инструменти в областта на автоматизацията, трансфера на технологии и управленски практики за групи от МСП, по-добри възможности за заетост и стимулиране на предприемачеството. Целевите групи на проекта са: бъдещи предприемачи и студенти, които искат да развиват бизнес в производствения сектор; предприемачи и служители в МСП, които искат да повишат своята квалификация или да се преквалифицират, както и безработни лица, които искат да придобият начални компетенции; университети, изследователски центрове и преподаватели в областта на ПОО, които искат да подобрят или обновят учебните си програма.

Проект AuToMa адресира проблема с ниска или неадекватна квалификация на студенти и персонал в МСП по отношение на системи за автоматизация и нови технологии чрез иновативен подход за свободно достъпно и онлайн обучение, включващ две иновативни учебни програми и съответните инструменти в областта на индустриална автоматизация и управленски практики.

Допълнителна информация относно проекта на уебсайта на проекта: http://www.automa-project.eu

ARIALE

Основната цел на проект ARIALE е трансфер на резултатите от проекта AutoMatic и адаптирането им към нови държави по отношение на социо-културни аспекти.

Допълнителна цел на проекта е предоставяне на ценово ефективна, цялостна система за обучение за МСП, обхващаща широк набор от знания по отношение на автоматизация и роботизация, с елементи на автоматизирано/роботизирано заваряване. Изработената учебна система включва решение за електронно обучение, методология за обучение, материали и инструкции относно подготовката и провеждането на обучението.

Допълнителна информация за проекта може да намерите на уебсайта: http://ariale.eu/

DISCOVER

Целта на проект DISCOVER е разработване на преподавателски ресурси за извънкласно научно образование на гимназиално ниво. Той има за цел стимулиране на сътрудничество между средните училища и университетите чрез предоставяне на ресурси, които могат да се използват при провеждането на научни дейности. DISCOVER се фокусира в областта на роботиката, мехатрониката, физическите изчисления и синергичната комбинация между изкуство и наука.

Резултатите от проекта са полезни за преподаватели на гимназиално ниво (учители, преподаватели в неформални учебни програми), ученици на гимназиално ниво и университети и изследователски организации, които искат да подобрят влиянието си върху развитието на умения на регионално ниво. Потребителите могат да използват разработените ресурси пряко за организиране на собствено обучение или за промяна съгласно собствените си нужди.

За повече информация, моля, посетете: https://discover-project.eu/en

FLOURISH – „Улесняване на организационните иновации“

Главната цел на проект FLOURISH е да подкрепи развитието и внедряването на организационни иновации в малките и средни предприятия (МСП) в цяла Европа чрез разработване, тестване и прилагане на цялостна иновативна методология за обучение, базирана на многостепенен подход – индивидуален, групов и организационен.

Интелектуални продукти

1) Професионален профил на „коуч по организационни иновации“ в МСП: Кратко описание на общите цели, ключовите отговорности, умения, компетенции и знания, необходими за професията „коуч по организационни иновации“ в МСП.

2) FLOURISH Учебна програма, курс и ръководство за обучаеми: Курсът по проект FLOURISH ще предостави възможност за обучение, съобразена с нуждите на малките и средни предприятия. Курсът ще бъде създаден в рамките на творчески процес, който ще даде възможност на участниците да се учат, като използват нова социална технология и създават нови продукти.

3) FLOURISH Обучително видео: Видеоклипът на FLOURISH ще служи като опреснителното обучение, насочено към припомняне и затвърждаване на придобитите вече знания и умения. Той е проектиран като самостоятелно ориентиран инструмент за дистанционно обучение.

4) FLOURISH Ръководство за центрове по ПОО: Ръководството е кратък и фокусиран методологичен документ, подкрепящ центровете на ПОО в процеса на използване на учебното съдържание на проект FLOURISH.

 Следвайки методологията на FLOURISH МСП ще могат да въведат нови форми на организация на труда, да осигурят по-силно участие на служителите в иновационните процеси, да внедрят иновативни управленски техники и да извлекат поуки, които да допренесат за тяхното непрекъснатото усъвършенстване.

Допълнителна информация за проекта може да намерите на уебсайта: www.flourishproject.eu