ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Проект SoftAware е насочен към:

Студенти във факултети в университетите-партньори и в Европа

Преподаватели и друг персонал в сферата на висшето образование

Заинтересовани страни във висшето образование, отговорни за професионалното развитие на кадри в ИКТ сектора, а именно работодатели, професионални асоциации, социални партньори, доставчици на ПОО, висше образование, изследователски центрове, регулаторни органи и местни/регионални/национални власти.