Технически университет, София (България)

Технически университет, София (България)

Техническият университет (ТУ) е държавна институция за висше образование и е основан през 1945 г. ТУ е най-големият образователен и научен комплекс в България в областта на техническите и приложни науки и предлага най-голям брой инженерни специалности в национален план. Като първия и най-голям политехнически център, който подкрепя създаването на повечето други технически университети в страната, той определя образователните стандарти и националните приоритети за образование и наука в инженерните области.

От своето създаване ТУ е обучил над 80 000 инженери, икономисти и математици. В момента в университета се обучават над 10 000 български и близо 1 000 чуждестранни студенти в следните образователни степени: професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор. Общият брой преподавателски и изследователски персонал надвишава 1 000, от които 400 са хабилитирани.

Мисията на университета вече над 70 години е да играе активна роля на европейската и световна образователна сцена със съпоставимо и конкурентно качество на техническо образование и научно-изследователска дейност. ТУ се е утвърдил като регионален лидер в образование и изследователска дейност в областта на инженерни, технически, природни и математически, бизнес, креативни и приложни науки.

Уебсайт: www.tu-sofia.bg