Επισκόπηση έργου

Επισκόπηση έργου

 

Το «SoftAware: International Cooperation in the Field of Higher Education for Developing Talents» είναι ένα διετές πρόγραμμα στρατηγικής σύμπραξης Erasmus+ στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (01.10.2019 – 30.09.2021).

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας διακρατικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για την ενίσχυση των επαγγελματιών πληροφορικής, δηλαδή των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ερευνητικών κέντρων, των εργοδοτών, των επαγγελματικών ενώσεων, των κοινωνικών εταίρων, των παρόχων ΕΕΚ και των ΜΜΕ, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη ταλέντων λογισμικού σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω μιας συνεχούς επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών.

Ως αποτέλεσμα του έργου, οι φοιτητές των ΑΕΙ θα αναπτύξουν εξειδικευμένες και ενήμερες δεξιότητες & ικανότητες στις τεχνολογίες λογισμικού και θα επωφεληθούν από την ενίσχυση των μη τεχνικών δεξιοτήτων τους, που θα υποστηρίξουν την καλύτερη ένταξή τους στον κόσμο των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων του με τους συναδέλφους τους όπως επίσης και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό θα έχει την ευκαιρία να επικαιροποιήσει τις μεθόδους διδασκαλίας του, αλλά και να ελέγξει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σε σχέση με την πραγματικότητα του επιχειρηματικού κόσμου, ενώ οι εταιρείες πληροφορικής θα επωφεληθούν από τους καλύτερα προετοιμασμένους φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης για να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό με ήδη αναπτυγμένες σχετικές ικανότητες στην αγορά στο λογισμικό.