sCOOL-IT Pagrindinis tikslas yra sukurti naujovišką IKT iššūkiais grįstą mokymo metodą, kuriuo siekiama padėti pedagogams perduoti žinias, skatinti bendrųjų gebėjimų (skaitmeninių, gamtos mokslų, matematikos ir kt.) ugdymą tarp besimokančiųjų siekiant sustiprinti jų mokymąsi. Konkretūs projekto tikslai yra skatinti vidurinių mokyklų moksleivių skaitmeninius įgūdžius, taikant iššūkiais grįstą skaitmeninio mokymo metodą bendrojo lavinimo mokyklų dalykuose, suteikiant vidurinės mokyklos mokytojams naujovišką IKT iššūkiais paremtą mokymo medžiagą. Praturtinti pedagoginį požiūrį, sudarant prielaidas pedagogams kurti savo novatoriškus iššūkiais pagrįstus mokymo išteklius naudojant IKT. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite: www.Scool-it.eu BEGIN BEGIN – tai Europos socialinių inovacijų projektas, kurio tikslas – sukurti išsamią programą, kuri skatintų aukštojo mokslo studentų įgūdžius ir tuo pačiu padėtų sumažinti atotrūkį tarp darbo rinkoje paklausių ir aukštojo mokslo kursų siūlomų įgūdžių. Skatinti karjeros pasirinkimo veiklą ir iniciatyvą įsitraukti į sistemingą ir nuolatinį dialogą aukštojo mokslo institucijoms, darbdaviams ir visoms suinteresuotoms šalims: aukštojo mokslo studentams, bendruomenei, vietos / regionų valdžios institucijoms ir kitoms organizacijoms visoje ES. Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto svetainėje: www.begin-project.eu   AutoMa Pagrindinis AuToMa projekto tikslas buvo sukurti novatorišką mokymo metodą, įskaitant mokymo programas ir atitinkamas priemones automatizavimo, technologijų perdavimo ir vadybos praktikos, skirtos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) augimui, geresnio įsidarbinimo galimybių ir verslumo skatinimo srityse. Projekte dalyvavo: būsimi verslininkai ir studentai, norintys plėtoti verslą gamybos sektoriuje; verslininkai ir MVĮ darbuotojai, norintys kelti kvalifikaciją ar perkvalifikuoti, taip pat bedarbiai, norintys įgyti pradinių kompetencijų; universitetai, tyrimų centrai ir profesinio lavinimo mokytojai, norintys patobulinti ar atnaujinti savo mokymosi programas. „AuToMa“ projektas sprendžia žemos ir nenuoseklios MVĮ dirbančių studentų ir darbuotojų kvalifikacijos problemą, kalbant apie automatikos sistemas ir naujas technologijas, taikant inovatyvų atvirą ir internetinį mokymo metodą, įskaitant dvi novatoriškas mokymo programas ir atitinkamas priemones pramoninės automatikos ir vadybos praktikos srityje. Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto svetainėje: http://www.automa-project.eu ARIALE Pagrindinis ARIALE projekto tikslas buvo perduoti AutoMatic projekto rezultatus ir pritaikyti juos naujoms šalims atsižvelgiant į sociokultūrinius aspektus.Be to, papildomu projekto tikslu taip pat buvo numatyti ekonomiškai efektyvią, visapusišką mokymo sistemą MVĮ, apimančią platų automatizuoto ir robotizuoto suvirinimo elementų žinių apie automatizavimą ir robotizavimą spektrą. Parengtą mokymo sistemą sudarė e-mokymosi sprendimas, mokymosi metodika, medžiaga ir instrukcijos, susijusios su pasirengimu ir mokymu.Šiuo projektu buvo siekiama perkelti ir toliau plėtoti novatoriškus AutoMatic projekto rezultatus ir įgyvendinti juos e-mokymosi sprendimuose naujoms Europos šalims ir naujiems pramonės sektoriams. Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto svetainėje: http://ariale.eu/ DISCOVER DISCOVER projekto tikslas buvo sukurti mokymo išteklius gamtos mokslų ugdyme vidurinės mokyklos lygmeniu. Juo siekiama skatinti vidurinio išsilavinimo mokyklų ir universitetų bendradarbiavimą teikiant išteklius, kuriuos galima panaudoti ar pertvarkyti įgyvendinant mokslo veiklą. DISCOVER didžiausias dėmesys buvo skiriamas robotikos, mechatronikos, fizinio skaičiavimo sritims ir sinerginiui meno ir mokslo deriniui. Projekto rezultatai buvo naudingi vidurinio ugdymo mokytojams (mokytojams, neformaliojo mokymosi programų dėstytojams), vidurinio ugdymo mokiniams, universitetams ir mokslinių tyrimų organizacijoms, siekiantiems sustiprinti jų įtaką įgūdžių ugdymui regioniniu lygmeniu. Edukatoriai ir besimokantieji gali tiesiogiai panaudoti sukurtus išteklius organizuodami savo mokymus arba juos modifikuodami ir pertvarkydami, kad atitiktų konkrečius jų mokymo poreikius. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite: https://discover-project.eu/en SMARTIES – Išmaniųjų įgūdžių ugdymas Projekto dėmesys skiriamas išmaniųjų miestų koncepcijai (paremtai IKT naudojimu ir išmanių sprendimų pritaikymu) ir šios koncepcijos supratimui plėtoti savivaldybėse, kurios savo aplinkoje įgyvendina išmaniuosius sprendimus. Šiuo projektu yra keliama prielaida, kad savivaldybėse (ypač mažose) išmaniųjų miestų koncepcija yra kol kas per siaurai suprantama, nes pati problema yra per plati, o sprendimai problemai spręsti yra dar platesni ir trūksta ekspertų, siūlančių išsamius sprendimus savivaldybėms. Pagrindinis šio projekto ezultatas – parengta mokymų medžiaga apie išmanaus miesto koncepciją, jos plėtojimą ir įgyvendinimą. Projekto svetainė: https://smarties.e-code.sk/ Digi4HEALTH – Skaitmeninis profesinio mokymo priemonių rinkinys, skirtas skatinti Pramonės 4.0 revoliuciją Europos sveikatos sektoriuje Skaitmenizacijos sprendimai sveikatos srityje gali stipriai prisidėti prie milijonų žmonių gyvenimo kokybės, taip pat radikaliai pakeisti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Sveikatos priežiūros sektoriaus specialistai dėl didelio užimtumo neturi pakankamai laiko, kurį galėtų skirti nuolatiniam žinių atnaujinimui ir profesiniam tobulėjimui. Dėl to labai aktualu rasti įrankį ir būdą nuolatiniam sveikatos sektoriaus atstovų mokymui kaip skaitmeninės technologijos gali būti pritaikomos jų darbe. Tam profesinio rengimo mokytojams bei sveikatos srities mentoriams reikalingas mokymo priemonių rinkinys, suteikiantis atvirą prieigą susipažinti su naujausiomis technologijomis ir jų taikymu darbinėje aplinkoje. Tam tikslui įgyvendinamas projektas „Digi4HEALTH“, kuris skirtas profesinio mokymo mokytojams ir mentoriams padėti sveikatos sektoriaus specialistams neatsilikti nuo technologijų, sąlygojamą Pramonės 4.0 revoliucijos. Projekto svetainė: www.mecb.com.mt/digi4h ATHIKA – Pažangus mokymas sveikatos inovacijų žinių aljanse Projekto pagrindinis tikslas – sukurti pažangių mokymo programų rinkinį, padėsiantį sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojai didinti savo technologinius įgūdžius ir etines kompetencijas užtikrinant humanišką e. sveikatos naujovių įgyvendinamą. Rinkinio kūrimo procese dalyvaus akademinės bendruomenės, visuomenės sveikatos subjektai, MVĮ, steigėjai, verslininkai ir verslo konsultantai. Projekto svetainė: http://www.athika.eu/ DARNUS MĄSTYMAS: SOCIALINIO KAPITALO STIPRINIMAS AUKŠTAJAME MOKSLE SIEKIANT DARNAUS VYSTYMOSI (orig. COSY Thinking: Enhancing higher education on COmplex SYstems THINKING for sustainable development) Šis projektas prisideda prie darnaus vystymosi kompetencijų ugdymo, sutelkiant dėmesį į studentų mokymą analizuoti ir dirbti su kompleksinėmis (sudėtingomis) sistemomis. Pagrindinė tikslinė grupė yra dėstytojai, o taip pat ir studentai, siekiantys įsidarbinti vyriausybinėse organizacijose, viešajame sektoriuje, o taip pat ir versle. Projekto “COSY Thinking” tikslas suteikti bakalauro studentams galimybes sužinoti apie kompleksines sistemas ir padėti švietimo institucijoms ugdyti darnaus vystymosi kompetencijas. Tai savo ruožtu suteiks naudos organizacijoms samdančioms studentus ir galimai padidins indėlį į 2030 darbotvarkę bei įgyvendinant tvaraus vystymosi tikslus. Projekto uždaviniai: Suteikti pirmos pakopos studijų studentams kompleksinio mąstymo įgūdžių, kurie yra darnaus vystymosi ir tvarios plėtros pagrindas. Suteikti dėstytojams ir vadovaujančias pareigas einantiems darbuotojams žinių, įgūdžių bei priemones, kurias galėtų pritaikyti savo švietėjiškoje ir darbo veikloje, ypatingą dėmesį skiriant tvariam vystymuisi. Pagrindiniai projekto rezultatai: Aprašas, padėsiantis mokyti analizuoti ir dirbti su sudėtingomis sistemomis Priemonių rinkinys, padėsiantis mokyti darnaus vystymosi pasitelkiant tarpdisciplininį požiūrį Bendra tvaraus vystymosi programa Projeto tinklapis: www.cosy.pixel-online.org Projekto socialinis tinklas: https://www.facebook.com/COSY-European-Project-101184521895380 “MathE – Improve Math Skills in Higher Education” Atsižvelgiant į didėjantį poreikį ugdymo įstaigoms prisitaikyti prie greito skaitmeninio pasaulio vystymosi, inicijuotas tarptautinis projektas, kurio metu siekiama sukurti bei įgyvendinti koncepciją ir aukštosioms mokykloms pasiūlyti mokomąją medžiagą, atliepiančią šiuolaikinio dėstytojo ir besimokančiojo poreikius, pritaikytą e. mokymosi platformoms, tuo pačiu siekiant skatinti besimokančiųjų bendradarbiavimą matematikos srityje. Projektu siekiama: Vystyti inovatyvius mokymo/si įrankius, kurie leistų aukštųjų mokyklų studentams mokytis matematikos bet kuriuo metu, atsižvelgiant į kiekvieno individualų tempą bei žinių lygį. Padėti dėstytojams ir studentams pritaikyti technologijomis grindžiamo mokymo ir mokymosi būdus praktikoje. Suvokti ir integruoti skaitmenines medijas į besikeičiančius mokymo/si procesus. Gilinti dėstytojų ir studentų matematikos žinias panaudojant inovatyvias priemones ir mokymo būdus. Skatinti dėstytojų ir studentų debatus moksline tematika Pagrindiniai projekte nagrinėjami mokomieji dalykai yra matematika, gamtos mokslai ir raštingumas. Projekto tinklapis: www.mathe.pixel-online.org

sCOOL-IT

Pagrindinis tikslas yra sukurti naujovišką IKT iššūkiais grįstą mokymo metodą, kuriuo siekiama padėti pedagogams perduoti žinias, skatinti bendrųjų gebėjimų (skaitmeninių, gamtos mokslų, matematikos ir kt.) ugdymą tarp besimokančiųjų siekiant sustiprinti jų mokymąsi. Konkretūs projekto tikslai yra skatinti vidurinių mokyklų moksleivių skaitmeninius įgūdžius, taikant iššūkiais grįstą skaitmeninio mokymo metodą bendrojo lavinimo mokyklų dalykuose, suteikiant vidurinės mokyklos mokytojams naujovišką IKT iššūkiais paremtą mokymo medžiagą. Praturtinti pedagoginį požiūrį, sudarant prielaidas pedagogams kurti savo novatoriškus iššūkiais pagrįstus mokymo išteklius naudojant IKT.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite: www.Scool-it.eu

BEGIN

BEGIN – tai Europos socialinių inovacijų projektas, kurio tikslas – sukurti išsamią programą, kuri skatintų aukštojo mokslo studentų įgūdžius ir tuo pačiu padėtų sumažinti atotrūkį tarp darbo rinkoje paklausių ir aukštojo mokslo kursų siūlomų įgūdžių. Skatinti karjeros pasirinkimo veiklą ir iniciatyvą įsitraukti į sistemingą ir nuolatinį dialogą aukštojo mokslo institucijoms, darbdaviams ir visoms suinteresuotoms šalims: aukštojo mokslo studentams, bendruomenei, vietos / regionų valdžios institucijoms ir kitoms organizacijoms visoje ES.

Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto svetainėje: www.begin-project.eu

 


AutoMa

Pagrindinis AuToMa projekto tikslas buvo sukurti novatorišką mokymo metodą, įskaitant mokymo programas ir atitinkamas priemones automatizavimo, technologijų perdavimo ir vadybos praktikos, skirtos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) augimui, geresnio įsidarbinimo galimybių ir verslumo skatinimo srityse. Projekte dalyvavo: būsimi verslininkai ir studentai, norintys plėtoti verslą gamybos sektoriuje; verslininkai ir MVĮ darbuotojai, norintys kelti kvalifikaciją ar perkvalifikuoti, taip pat bedarbiai, norintys įgyti pradinių kompetencijų; universitetai, tyrimų centrai ir profesinio lavinimo mokytojai, norintys patobulinti ar atnaujinti savo mokymosi programas.

„AuToMa“ projektas sprendžia žemos ir nenuoseklios MVĮ dirbančių studentų ir darbuotojų kvalifikacijos problemą, kalbant apie automatikos sistemas ir naujas technologijas, taikant inovatyvų atvirą ir internetinį mokymo metodą, įskaitant dvi novatoriškas mokymo programas ir atitinkamas priemones pramoninės automatikos ir vadybos praktikos srityje.

Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto svetainėje: http://www.automa-project.eu

ARIALE

Pagrindinis ARIALE projekto tikslas buvo perduoti AutoMatic projekto rezultatus ir pritaikyti juos naujoms šalims atsižvelgiant į sociokultūrinius aspektus.
Be to, papildomu projekto tikslu taip pat buvo numatyti ekonomiškai efektyvią, visapusišką mokymo sistemą MVĮ, apimančią platų automatizuoto ir robotizuoto suvirinimo elementų žinių apie automatizavimą ir robotizavimą spektrą. Parengtą mokymo sistemą sudarė e-mokymosi sprendimas, mokymosi metodika, medžiaga ir instrukcijos, susijusios su pasirengimu ir mokymu.
Šiuo projektu buvo siekiama perkelti ir toliau plėtoti novatoriškus AutoMatic projekto rezultatus ir įgyvendinti juos e-mokymosi sprendimuose naujoms Europos šalims ir naujiems pramonės sektoriams.

Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto svetainėje: http://ariale.eu/

DISCOVER

DISCOVER projekto tikslas buvo sukurti mokymo išteklius gamtos mokslų ugdyme vidurinės mokyklos lygmeniu. Juo siekiama skatinti vidurinio išsilavinimo mokyklų ir universitetų bendradarbiavimą teikiant išteklius, kuriuos galima panaudoti ar pertvarkyti įgyvendinant mokslo veiklą. DISCOVER didžiausias dėmesys buvo skiriamas robotikos, mechatronikos, fizinio skaičiavimo sritims ir sinerginiui meno ir mokslo deriniui.

Projekto rezultatai buvo naudingi vidurinio ugdymo mokytojams (mokytojams, neformaliojo mokymosi programų dėstytojams), vidurinio ugdymo mokiniams, universitetams ir mokslinių tyrimų organizacijoms, siekiantiems sustiprinti jų įtaką įgūdžių ugdymui regioniniu lygmeniu. Edukatoriai ir besimokantieji gali tiesiogiai panaudoti sukurtus išteklius organizuodami savo mokymus arba juos modifikuodami ir pertvarkydami, kad atitiktų konkrečius jų mokymo poreikius.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite: https://discover-project.eu/en

SMARTIES – Išmaniųjų įgūdžių ugdymas

Projekto dėmesys skiriamas išmaniųjų miestų koncepcijai (paremtai IKT naudojimu ir išmanių sprendimų pritaikymu) ir šios koncepcijos supratimui plėtoti savivaldybėse, kurios savo aplinkoje įgyvendina išmaniuosius sprendimus. Šiuo projektu yra keliama prielaida, kad savivaldybėse (ypač mažose) išmaniųjų miestų koncepcija yra kol kas per siaurai suprantama, nes pati problema yra per plati, o sprendimai problemai spręsti yra dar platesni ir trūksta ekspertų, siūlančių išsamius sprendimus savivaldybėms.

Pagrindinis šio projekto ezultatas – parengta mokymų medžiaga apie išmanaus miesto koncepciją, jos plėtojimą ir įgyvendinimą.

Projekto svetainė: https://smarties.e-code.sk/

Digi4HEALTH – Skaitmeninis profesinio mokymo priemonių rinkinys, skirtas skatinti Pramonės 4.0 revoliuciją Europos sveikatos sektoriuje

Skaitmenizacijos sprendimai sveikatos srityje gali stipriai prisidėti prie milijonų žmonių gyvenimo kokybės, taip pat radikaliai pakeisti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Sveikatos priežiūros sektoriaus specialistai dėl didelio užimtumo neturi pakankamai laiko, kurį galėtų skirti nuolatiniam žinių atnaujinimui ir profesiniam tobulėjimui. Dėl to labai aktualu rasti įrankį ir būdą nuolatiniam sveikatos sektoriaus atstovų mokymui kaip skaitmeninės technologijos gali būti pritaikomos jų darbe. Tam profesinio rengimo mokytojams bei sveikatos srities mentoriams reikalingas mokymo priemonių rinkinys, suteikiantis atvirą prieigą susipažinti su naujausiomis technologijomis ir jų taikymu darbinėje aplinkoje. Tam tikslui įgyvendinamas projektas „Digi4HEALTH“, kuris skirtas profesinio mokymo mokytojams ir mentoriams padėti sveikatos sektoriaus specialistams neatsilikti nuo technologijų, sąlygojamą Pramonės 4.0 revoliucijos.

Projekto svetainė: www.mecb.com.mt/digi4h

ATHIKA – Pažangus mokymas sveikatos inovacijų žinių aljanse

Projekto pagrindinis tikslas – sukurti pažangių mokymo programų rinkinį, padėsiantį sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojai didinti savo technologinius įgūdžius ir etines kompetencijas užtikrinant humanišką e. sveikatos naujovių įgyvendinamą. Rinkinio kūrimo procese dalyvaus akademinės bendruomenės, visuomenės sveikatos subjektai, MVĮ, steigėjai, verslininkai ir verslo konsultantai.

Projekto svetainė: http://www.athika.eu/

DARNUS MĄSTYMAS: SOCIALINIO KAPITALO STIPRINIMAS AUKŠTAJAME MOKSLE SIEKIANT DARNAUS VYSTYMOSI

(orig. COSY Thinking: Enhancing higher education on COmplex SYstems THINKING for sustainable development)

Šis projektas prisideda prie darnaus vystymosi kompetencijų ugdymo, sutelkiant dėmesį į studentų mokymą analizuoti ir dirbti su kompleksinėmis (sudėtingomis) sistemomis. Pagrindinė tikslinė grupė yra dėstytojai, o taip pat ir studentai, siekiantys įsidarbinti vyriausybinėse organizacijose, viešajame sektoriuje, o taip pat ir versle.

Projekto “COSY Thinking” tikslas suteikti bakalauro studentams galimybes sužinoti apie kompleksines sistemas ir padėti švietimo institucijoms ugdyti darnaus vystymosi kompetencijas. Tai savo ruožtu suteiks naudos organizacijoms samdančioms studentus ir galimai padidins indėlį į 2030 darbotvarkę bei įgyvendinant tvaraus vystymosi tikslus.

Projekto uždaviniai:

 • Suteikti pirmos pakopos studijų studentams kompleksinio mąstymo įgūdžių, kurie yra darnaus vystymosi ir tvarios plėtros pagrindas.
 • Suteikti dėstytojams ir vadovaujančias pareigas einantiems darbuotojams žinių, įgūdžių bei priemones, kurias galėtų pritaikyti savo švietėjiškoje ir darbo veikloje, ypatingą dėmesį skiriant tvariam vystymuisi.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • Aprašas, padėsiantis mokyti analizuoti ir dirbti su sudėtingomis sistemomis
 • Priemonių rinkinys, padėsiantis mokyti darnaus vystymosi pasitelkiant tarpdisciplininį požiūrį
 • Bendra tvaraus vystymosi programa

Projeto tinklapis: www.cosy.pixel-online.org

Projekto socialinis tinklas: https://www.facebook.com/COSY-European-Project-101184521895380

“MathE – Improve Math Skills in Higher Education”

Atsižvelgiant į didėjantį poreikį ugdymo įstaigoms prisitaikyti prie greito skaitmeninio pasaulio vystymosi, inicijuotas tarptautinis projektas, kurio metu siekiama sukurti bei įgyvendinti koncepciją ir aukštosioms mokykloms pasiūlyti mokomąją medžiagą, atliepiančią šiuolaikinio dėstytojo ir besimokančiojo poreikius, pritaikytą e. mokymosi platformoms, tuo pačiu siekiant skatinti besimokančiųjų bendradarbiavimą matematikos srityje.

Projektu siekiama:

 • Vystyti inovatyvius mokymo/si įrankius, kurie leistų aukštųjų mokyklų studentams mokytis matematikos bet kuriuo metu, atsižvelgiant į kiekvieno individualų tempą bei žinių lygį.
 • Padėti dėstytojams ir studentams pritaikyti technologijomis grindžiamo mokymo ir mokymosi būdus praktikoje.
 • Suvokti ir integruoti skaitmenines medijas į besikeičiančius mokymo/si procesus.
 • Gilinti dėstytojų ir studentų matematikos žinias panaudojant inovatyvias priemones ir mokymo būdus.
 • Skatinti dėstytojų ir studentų debatus moksline tematika
 • Pagrindiniai projekte nagrinėjami mokomieji dalykai yra matematika, gamtos mokslai ir raštingumas.

Projekto tinklapis: www.mathe.pixel-online.org