Στόχοι

Στόχοι

 

Η SoftAware προσπαθεί να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

Παροχή επικαιροποιημένου περιεχομένου στην εκπαίδευση μηχανικής λογισμικού με τον (εκ νέου)σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών ΑΕΙ σε αρκετές χώρες της ΕΕ, συμβουλεύοντας συστηματικά ένα ευρύ φάσμα ομάδων ενδιαφερομένων και συγκεντρώνοντας τεχνικούς εμπειρογνώμονες από εταιρείες του τομέα της τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφορικής για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού·

Ενίσχυση του συνεχούς διαλόγου και στενότερη συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης για την υποστήριξη της αμοιβαίας κατανόησης των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες και την ενθάρρυνση ισχυρών πρακτικών στοιχείων στην εκπαίδευση·.

Τόνωση της μάθησης με βάση την εργασία στην ΕΕ μέσω της δημιουργίας ευκαιριών για μαθητεία και άλλους τύπους μάθησης με βάση την εργασία στον τομέα της τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφορικής ·

Ενίσχυση των μη τεχνικών δεξιοτήτων των φοιτητών ΑΕΙ για την προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης της σταδιοδρομίας.