ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΩΝ

 

Το έργο SoftAware στοχεύει σε:

Φοιτητές πανεπιστημίων από σχολές συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και σε όλη την Ευρώπη

Εκπαιδευτικοί ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και λοιπό ακαδημαϊκό προσωπικό

Ενδιαφερόμενα μέρη που είναι υπεύθυνα για την ενίσχυση των επαγγελματιών πληροφορικής, δηλαδή εργοδότες, επαγγελματικές ενώσεις, κοινωνικοί εταίροι, πάροχοι ΕΕΚ, τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικοί φορείς και τοπικές/περιφερειακές/εθνικές αρχές.