“ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПО-МАЛКО РАЗЛИЧИЯ”

Номер на проекта: 2020-1-RO01-KA202-080384

С финансовата подкрепа на програма: Еразъм+

Уебсайт: https://moledi.org/

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

+ Да се създадат равни възможности за всички ученици да участващи в образователни мобилности.

+ Да се премахнат социалните, икономическите и образователните бариери, които пречат на учениците с по-малко възможности да участват в програми за мобилност.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

+ Изпращащи и посреднически организации в областта на ПОО, които управляват мобилността;

+ Училища в сектор ПОО, които изпращат или приемат мобилности;

+ МСП, предоставящи работни места за мобилност;

+ Ученици в областта на ПОО, изправени пред социални пречки, икономически трудности и образователни предизвикателства

РЕЗУЛТАТИ

1. Рамка за осигуряване на качеството предназначена за организации, изпращащи на мобилност в сферата на ПОО

2. Инструмент за самооценка

3. Наръчник за наставници в МСП, приемащи мобилности

4. Настолна игра

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.